Top
Mester PatentMevzuatGS1 Türkiye Sistem Üyeliği Usul ve Esasları

GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam

Madde 1- İşbu Esaslar, GS1 Organizasyonu Uygulama Talimatnamesinde ayrıntıları yer almayan hükümler ve/veya GS1 sisteminin ülkemizde uygulanmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.

Bu Esaslar ile GS1 Organizasyonu Uygulama Talimatnamesi hükümleri arasında bir uyuşmazlık olması halinde Uygulama Talimatnamesi hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 2- İşbu Esasların dayanağı; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 56 ncı maddesinin (y) bendi ve 71 inci maddesinin (e) bendi ile, Birlik ve GS1 Türkiye Vakfı arasında imzalanan protokol ve GS1 Vakfı ile uluslararası GS1 Organizasyonu arasında imzalanan Uygulama Talimatnamesi’dir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda yer alan deyimlerden:

a) GS1: Merkezi Brüksel’de bulunan, tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştirmekte olan uluslararası organizasyonu,

b) GS1 Sistemi: GS1 Organizasyonu tarafından geliştirilen, başta ürünlerin tanımlanması ve ürünlerle ilgili veri değişiminin sağlanması ile ilgili olmak üzere tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümleri içeren sistemi

c) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB)

d) Vakıf: GS1 Türkiye Vakfı

e) GS1 Türkiye: GS1 Türkiye Vakfı ile Vakıf İktisadi İşletmesini

f) Oda: 5174 sayılı Kanun gereği kurulan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

g) Borsa: 5174 sayılı Kanun gereği kurulan ticaret borsasını,

h) Aday: GS1 Sistemine üye olmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Üye: GS1 Türkiye Sistem Üyesi

j) GS1 Firma Öneki: GS1 Sistemi üyesine tahsis edilen; ürünleri, demirbaşları, lokasyonları ve taşıma birimleri için tanımlama numarası oluşturmakta yararlandığı öneki,

k) Üyelik Taahhütnamesi: Bu Esasların ekinde belirtilen şekil ve içerikte olan, adayın GS1 Türkiye’nin belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere başvuruları sırasında sunması gereken imzalı noter tasdikli belgeyi,

l) Başvuru Formu: Bu Esasların ekinde belirtilen şekil ve içerikte olan adayların başvuruları esnasında vermeleri gereken firma/kuruluş unvanı, iletişim bilgileri ve kaç basamaklı GS1 firma öneki istediğine dair bilgiler içeren belgeyi, (Ek-1)

m) Gelir Tablosu: Adayın başvuru yaptığı en son mali yıla ilişkin cirosunu gösterir Kurumlar Vergi Beyannamesi,

n) GS1 Türkiye Sistem Üyeliğine Giriş Ücreti: GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üyelik başvurusu esnasında aday tarafından ödenmesi gereken ücreti,

o) GS1 Türkiye Sistem Üyelik Kullanım Bedeli: GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve GS1 Türkiye sistem üyeliğinin devamı için her yıl firma tarafından yapılması gereken ödemeyi,

p) Barkod: Rakamlar, harfler veya işaretlerin (nokta, virgül, vb) çubuklar ve bu çubuklar arasındaki boşluklardan oluşan dizi ile simgelenmesini sağlayan veri kodlama aracını,

q) GS1 Barkodları: GS1 Sisteminin uygulanmasında kullanılan, GS1 Uygulama Talimatnamesi (GS1 General Specifications) ile özellikleri tanımlanmış barkodları,

r) İptal Taahhütnamesi: Bu Esasların ekinde belirtilen şekil ve içerikte olan, GS1 Türkiye sistem üyeliğine ve/veya önek iptali talep eden GS1 Türkiye sistem üyelerinin GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne sunması gereken belgeyi,

s) Devir Belgesi: Bu Esasların ekinde belirtilen şekil ve içerikte olan, GS1 Türkiye sistem üyeliğinin devir talebi halinde, devreden üye ile devralacak üye arasında noter huzurunda imzalanarak GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne sunulması gereken belgeyi,

t) GS1 LEARN: GS1 Sisteminin etkin olarak uygulanmasına yönelik dersler içeren, GS1 Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve GS1 Türkiye tarafından Türkçeye çevrilmiş internet tabanlı eğitim programını,

u) GS1 GEPIR: GS1 Sistemine uygun oluşturulmuş barkod numaraları (GTIN), lokasyon numaraları (GLN) veya taşıma birimi numaraları (SSCC) ile sorgulama sonucu, ilgili GS1 sistemi üyesi firmaların bilgilerine (unvan, adres, telefon, e-posta, vb) ulaşımına olanak sağlayan sistemi, ifade eder.

v) GDSN (Küresel Veri Senkronizasyon Ağı): Uluslararası GS1 organizasyonu tarafından, tedarik zincirindeki paydaşlar arasındaki veri alışverişinin (ürün, firma, lojistik vb bilgilerinin) standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş internet tabanlı bir ağdır. GS1 Türkiye tarafından hizmete sunulmakta olan GDSN sertifikalı TOBBsenkron veri havuzu ile ülkemizde faaliyet gösteren firmaların anılan ağa katılımı sağlanır.

w) ACTIVATE (GTIN Aktivasyon): GS1 Organizasyonun ana hizmetlerinden olan Activate, üye firmaların ürünlerine ait GS1 Merkez Ofis tarafından belirlenen temel nitelik bilgilerini, ürünlerine özel kendilerinin oluşturarak verdikleri (Global Trade Item Number-GTIN) barkod numarası ile kaydedilmesini veya üye firma talebi doğrultusunda tekil ve ürüne özel barkod numarasının (GTINin) sistem tarafından oluşturmasına (GTIN Generate) izin veren hizmettir. Ürüne dair girilen tüm bilgiler Merkez Ofis Kayıt Platformu’na (GS1 RP) aktarılmaktadır.

x) Verified by GS1: GS1 Sistemi kullanıcılarının Activate platformuna girdikleri ürün bilgilerinin ürüne ait GTIN ile birlikte perakendeci ve e-Pazaryerleri ile paylaşılmasını sağlayan küresel bir iş çözümüdür. Merkez Ofis tarafından sunulan ancak veri çıkışı Üye Organizasyon üzerinden sunulan bu hizmet, sorgulanan herhangi bir GTIN (barkod numarasının) GS1 Üye Organizasyonlarından biri tarafından verilmiş, aktif bir GTIN bilgisi olduğunu ve bu GTINi (barkod numarasını) taşıyan ürüne ait temel nitelik bilgisilerini dönmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik, Üyelik Başvurusu, Üyelik Kabul ve Üyelik Yükümlülükleri

Üyelik

Madde 4- Üyeler, GS1 Türkiye sistem üyeliğine başvurusu kabul edilip, kendisine GS1 firma öneki tahsis edilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Üyelik Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

Madde 5- GS1 Türkiye sistem üyeliğine başvurusunda bulunabilecek gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

a) Oda veya Borsa üyesi gerçek veya tüzel kişiler

b) Birlik ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında yapılan 20.11.1996 tarihli protokol gereği TESK’e bağlı odaların üyesi gerçek kişiler

c) Birlik ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında yapılan 28.2.1995 tarihli protokol gereği K.K.T.C.’de faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşu üyesi gerçek kişiler

e) Dernek, vakıf ve kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları

Adayların Başvuruları

Madde 6- Bu Esasların 5’inci maddesinde yer alan şartlardan birini taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne göndererek başvuruda bulunur:

a) Başvuru Formu (Ek-1),

b) GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Taahhütnamesi (Ek-2)

c) Bağlı bulunduğu üst kuruluşu gösterir belgenin aslı,

 • Oda veya Borsa üyesi adaylar için faaliyet belgesi (oda kayıt sicil sureti),
 • K.K.T.C’de bulunan adaylar için Kıbrıs Türk Ticaret Odasından alınacak faaliyet belgesi (oda kayıt sicil sureti),
 • TESK üyesi adaylar için TESK tarafından gönderilen üst yazı,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu üyesi adaylar için bağlı bulunduğu kuruluştan alınan yazı,
 • İmza sirküleri ( Sadece 11 ve 12 basamaklı önek talep eden adaylardan alınacaktır.)

d) Aday, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa; bunun ilan edildiği belge:

 • Oda veya Borsa üyesi adaylar için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih- sayı bilgisi (henüz yayınlanmamışsa, sicil tasdiknamesi),
 • TESK üyesi adaylar için esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesinin aslı,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu üyesi adaylar için üyesi bulunduğu mesleki kuruluştan alınan yazının aslı,

e) Aday, üyeliğe başvurduğu yıldan önceki yıllarda kurulduysa; başvuruda bulunulan yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosunun aslı,

f) GS1 Türkiye sistem üyeliğine giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı veya fotokopisi

Madde 7- Birlik ile TESK arasında imzalanan 20/11/1996 tarihli protokol ve Birliğin söz konusu anlaşmayı GS1 Türkiye Vakfı’na devrettiğine dair TOBB Yönetim Kurulu’nun 26/11/2016 tarih ve 410 sayılı karar gereği, TESK’e bağlı odaların üyesi adaylar, başvuru belgelerini TESK’e gönderir, belgeler TESK tarafından incelendikten sonra GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne iletilir.

Madde 8- Dernek, vakıf ve kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, başvuruda bulunurken, Esasların 6’ıncı maddesinde belirtilen bağlı bulunduğu üst kuruluşu gösterir belge yerine kuruluş belgesi (tüzük, vakıf senedi, kuruluş kanunu, vb.) gönderirler. Bu kapsamdaki adaylardan gelir tablosu talep edilmez ve başvuru esnasında seçtikleri önek basamak sayısının en düşük ciro kategorisindeki, sisteme giriş ücretini öderler.

Başvurunun İncelenmesi

Madde 9- Adayın, üyelik başvurusunun incelemeye alınabilmesi için bu Esasların ilgili maddesinde belirtilen belgeleri istenilen nitelikte ve eksiksiz olarak GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne iletmesi şarttır.

Başvuru belgelerinde eksiklik bulunması veya belgelerin belirtilen şartlara uygun olmaması halinde adaya, bu eksiklikleri 30 gün içerisinde gidermesi gerektiğine dair yazı ya da e-posta gönderilir. Verilen süre içinde eksiklikleri tamamlanmayan adayın başvuru belgeleri iade edilir. Bu aday, sisteme giriş ücretini ödemişse, yazılı talepte bulunması halinde ödediği ücret iade edilir.

Başvurunun Geri Çekilmesi veya Değiştirilmesi

Madde 10- Aday, sisteme üyelik başvurusunu geri çekme talebinde bulunabilir. Bu talebini kendisine GS1 firma öneki tahsis edilmeden önce, yazılı olarak GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne bildirirse ödediği sisteme giriş ücreti iade edilir. Bu talebini, GS1 firma öneki tahsis edildikten sonra bildirmesi durumunda para iadesi yapılmaz. İş bu Esasların 22’inci madde hükmü gereğince üyelik iptali prosedürü uygulanır.

Madde 11- Aday, başvuru esnasında GS1 firma öneki basamak sayısı seçiminde hata yapmışsa bu seçimini değiştirmek için, önekin tahsis tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak talepte bulunabilir. Bu durumda, adaya ilk tahsis edilen önek iptal edilir, aradaki sisteme giriş ücret farkı adaydan tahsil edilerek veya adaya iade edilerek yeni önek tahsis edilir. 10 günden sonraki değişiklik taleplerinde, yeni başvuru süreci işletilir ve hatalı önek iptal edilir. Her iki durumda da adayın ilk tahsis edilen önekin iptali için iptal taahhütnamesi göndermesi gerekir.

Üyeliğe Kabul

Madde 12- Üyelik başvurusu incelenen ve uygun görülen aday, GS1 Türkiye sistem üyeliğine kabul edilir ve talebine göre 7, 8, 9, 10, 11 veya 12 basamaklı GS1 firma öneki tahsis edilir. TOBB’a bağlı odalar/borsalar, TESK’e bağlı odalar veya Kıbrıs Türk Ticaret Odası haricindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu üyesi gerçek kişilere sadece 11 veya 12 basamaklı önek tahsis edilir.

GS1 Türkiye tarafından onaylanan, GS1 Sistemi üyeliğine kabulünü belirten yazı ve tahsis edilen GS1 firma önekini gösterir tescil belgesi, üyenin başvuru formunda belirttiği e-posta adresine ve Üyelik Taahhütnamesindeki yazışma adresine posta veya kargo ile gönderilir.

Adi ortaklık başvurusu halinde, basamak bağımsız olmak üzere; adi ortaklık sözleşmesi, her ortak tarafından imzalı noter taahhütnamesi ve ortak gelir tablosu istenir. Noter taahhütnamesine firma önek numarasının hangi ortağa tahsis edileceğinin belirtildiği bir madde eklenmelidir. Firma önek numarası adi ortaklık taahhütnamede yer alan ortak adına tahsis edilir.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 13- GS1 Türkiye sistem üyeliğine kabul edilenler aşağıdaki esaslara uymak zorundadır:

a) GS1 Sisteminin tüm kural ve standartları ile bu sistemin gereği olarak GS1 Türkiye’nin uygulamaya koyduğu tüm ulusal düzenlemelere uymak,

b) GS1 Türkiye tarafından tahsis edilen GS1 firma önekini tahsis amacına uygun olarak kullanmak, GS1 Türkiye’nin izni olmadan başka gerçek ve tüzel kişilere devretmemek ve kullandırmamak,

c) Kullanım bedeli ödeme yükümlülüğü olan 7, 8, 9 ve 10, 11 ve 12 basamaklı GS1 firma önekine sahip firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık sistem kullanım bedelini her yıl ödemek,

d) Firmanın unvanı, adres ve iletişim bilgileri, statüsü vb. bilgilerinde değişiklik olduğunda, yeni bilgileri yazılı olarak GS1 Türkiye’ye bildirmek,

e) Firma üretimini süresiz olarak durdurduğunda ya da firma kapatıldığında durumunu GS1 Türkiye’ye bildirmek,

f) GS1 firma önekinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda söz konusu öneki kullanmaya devam etmeyeceğini, kullandığı veya bir başkasına kullandırdığı takdirde; GS1 Türkiye ve üyesi diğer firmaların doğacak tüm maddi ve manevi zararlarının tarafından tazmin edileceğini kabul etmek,

g) Ürünün ambalajı ya da taşıma birimi üzerindeki GS1 barkodunun, GS1 Sisteminin tanımladığı kurallara uygun olarak basılmasını ve yerleştirilmesini sağlamak,

h) Tahsis edilen GS1 firma öneki kullanılarak ürünleri için oluşturulacak barkod numaralarını ve ürün bilgilerini, talep edilmesi halinde GS1 Türkiye’ye bildirmek, GS1 barkodu uyguladığı bir ürünü piyasadan çektiğinde GS1 Türkiye’ye bildirmek, bu ürünün numarasını bir başka üründe yeniden kullanmak için tekstil ürünü ise üç yıl, diğer sektör ürünleri için dört yıl geçmesini beklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GS1 Türkiye Sistem Üyeliğinde Sair Üyelik İşlemleri ve Kullanım Bedeli

Ek GS1 Firma Öneki Başvurusu

Madde 14- Üyeler, ürün çeşit sayıları kendilerine tahsis edilen GS1 firma önekinin kotasyonunu aştığı hallerde, ek GS1 firma öneki talebinde bulunabilirler. Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a) Daha önce 11 veya 12 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler;

 1. Yeniden 11 veya 12 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde, sisteme giriş ücretinin tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu
 2. 7, 8, 9 veya 10 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde; bir önceki yıla ait gelir tablosu, sisteme giriş ücretinin tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu, noter tasdikli üyelik taahhütnamesi

b) Daha önce 7, 8, 9 veya 10 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler;

 1. Yeniden 7, 8, 9 veya 10 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde; bir önceki yıla ait gelir tablosu, sisteme giriş ücretinin yarısı kadar ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu,
 2. 11 veya 12 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde sisteme giriş ücretinin yarısı kadar ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu,

Değişken Ağırlıklı Ürün Numarası ve Kupon Öneki Başvurusu

Madde 15- GS1 Türkiye sistem üyeleri, fiyatı satış anında tartılarak ağırlığına göre belirlenen ürünleri için değişken ağırlıklı ürün numaraları talebinde bulunabilirler. Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a) Değişken ağırlıklı ürün numarası/numaraları istenen ürün listesi,

b) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin değişken ağırlıklı numara istenen her bir ürün için ödendiğini gösterir banka dekontu.

Sistem üyeleri, ürün satın alınırken kullanıldığında sahibine fiyat indirimi veya ücretsiz yeni bir ürün alma hakkı veren kuponları için önek talebinde bulunabilirler. Başvuru dilekçesine, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin istenen her bir kupon öneki için ödendiğini gösterir banka dekontu eklenir.

GTIN-8 Numarası Başvurusu

Madde 16- GS1 Türkiye sistem üyeleri, ambalaj boyutları GS1 standartlarında belirtilenlerden küçük olan ürünler için GTIN-8 numaraları talebinde bulunabilirler. Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a) GTIN-8 numara(lar)ı istenen ürün(ler)in listesi,

b) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin GTIN-8 numarası istenen her bir ürün için ödendiğini gösterir banka dekontu.

UPC Numarası Başvurusu

Madde 17- GS1 Türkiye sistem üyeleri, Amerika’ya ve Kanada’ya ihraç edecekleri ürünlerini UPC numaraları ile tanımlamaları gerektiği hallerde, UPC öneki tahsisi taleplerinin ABD’deki GS1 Üye Organizasyonu olan UCC (Uniform Code Council)’ye bildirilmesi için GS1 Türkiye’ye başvururlar. UPC numarası başvurusunda, Firmanın antetli kağıdına yazacağı başvuru dilekçesi ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen UPC öneki ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Unvan, Nev’i (Tür) ve Adres Değişikliği

Madde 18- Unvan, nev’i (tür) veya adres değişikliği yapan sistem üyeleri, bu değişikliği belirten dilekçeyle GS1 Türkiye’ye başvururlar. Ticaret sicilinde kaydı bulunan üyelerin unvan veya nev’i (tür) değişikliği yapabilmeleri için bu değişikliğinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih-sayı bilgisi ve/veya gazetenin bir kopyasını dilekçe ekinde göndermeleri gerekir.

Birleşme

Madde 19- Başka bir tüzel kişilikle birleşen sistem üyeleri, bu değişikliği belirten dilekçeyle aşağıda belirtilen belgelerle başvururlar.

 • Ticaret sicili kaydı bulunan üyelerin bu değişikliği yapabilmeleri için birleşmenin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih-sayı bilgisinin bir kopyasını ibraz etmeleri gereklidir.
 • Birleşmeyi talep eden firmaların sistem kullanımına dair bir borcunun bulunmaması gereklidir. Firmaların sistem kullanım borcunun bulunduğu hallerde borç tahsil edilir.
 • Birleşme sonrası devam eden firma GS1 Türkiye sistem üyesi değilse, Üyelik Taahhütnamesini notere onaylatarak eklemekle yükümlüdür.

Şirket devralma hallerinde bu yükümlülük devralan şirkete aittir.

Üyelik Devri

Madde 20- GS1 Türkiye sistem üyeleri, sistem üyeliklerini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler.

Üyelik devrinde bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

Devir alan firma GS1 Türkiye Sistem Üyesi ise;

a) Noter Onaylı Devir belgesi, (Gerçek kişi işletmelerinde, devir alan ile devir eden firma yetkilileri aynı ise noter onayı yerine imza sirküleri yeterlidir.)

b) Devir alan firmanın, ek numara ücretine göre ödendiğini gösterir banka dekontu.

c) Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait kullanım bedeli borcu varsa, borcun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Devir alan firma halihazırda GS1 Türkiye Sistem Üyesi değilse;

a) Noter Onaylı Devir belgesi, (Gerçek kişi işletmelerinde, devir alan ile devir eden firma yetkilileri aynı ise noter onayı yerine imza sirküleri yeterlidir.)

b) Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi,

c) Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi),

d) Devralan firmanın bir önceki yıla ait gelir tablosu ile birlikte gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Madde 21- Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Türkiye sistem üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

a) Mirasçılık Belgesi,

b) Mirasçılar tarafından imzalanacak devir belgesi,

c) Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi,

d) Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)

e) Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların muvafakatnamesi,

GS1 Türkiye Sistem üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

GS1 Türkiye Sistem Üyesi ise,

a) Mirasçılık Belgesi,

b) Mirasçılar tarafından imzalanmış noter onaylı devir belgesi

c) Devir alan firmanın, ek numara ücretine göre ödendiği gösterir banka dekontu

d) Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait kullanım bedeli borcu varsa, borcun ödendiğini gösterir banka dekontu.

GS1 Türkiye Sistem Üyesi Değilse,

a) Mirasçılık Belgesi

b) Mirasçılar tarafından imzalanmış noter onaylı devir belgesi

c) Bir önceki yıla ait gelir tablosu

d) Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.

Firma Öneki İptali

Madde 22-

1) Birden fazla firma önekine sahip sistem üyeleri, kullanmadıkları firma önek(ler)inin iptalini talep edebilirler. Önek iptal talebini belirten dilekçeyle aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Usulüne uygun olarak doldurularak imzalanmış iptal taahhütnamesi,

b) İmza sirküleri

2) GS1 Türkiye sistem üyeliğinden çıkmak isteyenler, üyeliklerinin iptalini talep edebilirler. Üyelik iptal isteğini belirten dilekçeyle aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Usulüne uygun olarak doldurularak imzalanmış iptal taahhütnamesi,

b) İmza sirküleri. (İmza sirküsü olmayan firmaların, iptal taahhütnamesini notere onaylatmaları gerekmektedir, şahıs firmaları için imza beyannamesi de kabul edilir.)

Üyelik iptali, ilgili yıla ait kullanım bedeli fatura edildikten sonra yapılmış ise, fatura bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bedel ilgili yılın Eylül ayında tahakkuk edilir.

Tahakkuk tarihinden önce iptal talebinin gelmesi durumunda, bu bedel ödenmez.

3) Üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Türkiye sistem üyeliğinin iptali için dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

a) Notere onaylatılacak tüm mirasçıların muvafakatnamesi,

b) Mirasçılık belgesi,

4) Aşağıdaki hallerden birinin belgelendirilmesi durumunda, ilgili üyenin üyeliğinin iptaline re’sen veya talep üzerine karar verilebilir:

a) Üyenin ticaret veya mesleği terk etmesi: Meslek kuruluşu kaydının terkin edildiğine dair belge veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih-sayı bilgisi

b) Şirketin tasfiye edilmiş olması: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih- sayı bilgisi

c) Şirketin münfesih duruma dönüşmesi: İlgili odadan alınacak belge

d) Vergi dairesi kaydının silinmesi: Vergi dairesinden alınacak belge

e) Vefatın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen mirasçılar tarafından herhangi bir işlem yapılmaması ve kullanım bedeline ilişkin borcunu ödememesi durumunda

Bu durumda, yukarıda sayılan hallerin bildirildiği tarihten itibaren üyeliği iptal edilir. Bu tarihlerin farklı veya birden fazla olması halinde en eski tarih esas alınır.

Üyelikten Çıkarma

Madde 23- GS1 Türkiye, aşağıda sıralanan kural ve koşullara uymaması halinde üyeyi GS1 Türkiye Sistem üyeliğinden çıkarabilir ve üyeye tahsis edilen GS1 firma önekini iptal edebilir:

a) GS1 Sistemi standartları ve bu standartları uygulama kuralları,

b) Bu Esasların13’üncü maddesinde belirtilen üyelik yükümlülükleri,

c) GS1 Türkiye’ye verilen noter onaylı taahhütnamede belirtilen kurallar.

Kullanma yasağı

Madde 24- Sistem üyeliğini iptal ettirenler veya üyeliği re’sen iptal edilenler, üyelikten çıkarılanlar veya üyeliğini/önekini devredenler, GS1 Türkiye tarafından tahsis edilen GS1 firma önekini ve bu öneki kullanarak oluşturdukları GS1 tanımlama numaralarını ve GS1 barkodlarını kullanamazlar; kullanmayı sürdürdükleri takdirde, GS1 Türkiye yasal haklarını kullanır.

Sistem Kullanım Bedeli

Madde 25- GS1 Türkiye sistem üyesi olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç her yıl sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

 • Her yıl GS1 Türkiye tarafından o yıla ait kullanım bedeli miktarları belirlenir ve bu miktarlar, GS1 Türkiye tarafından internet sitesinde ilan edilir. Ödemeleri gereken miktar, sistem üyelerine fatura edilerek gönderilir, eğer üye tarafından bildirilmişse e-postasına bildirilir.
 • Birden fazla GS1 firma öneki bulunan üyelere, en fazla kotasyonu olan önekine karşılık gelen kullanım bedeli tahakkuk eder.
 • Üyeliğini iptal ettirenlerden, tahakkuk edilip ödenmeyen kullanım bedelleri tutarlarının tamamı tahsil edilir.
 • Kullanım bedelini ödemekle yükümlü olan GS1 Türkiye sistem üyeleri, ödemelerini düzenli yapmadıkları takdirde, GS1 Türkiye tarafından sunulan her türlü hizmet durdurulmaktadır.

Süresinde ödenmeyen kullanım bedeli borçları için gecikme faizi tahakkuk ettirilerek icra takibi başlatılır. Aidat/Kullanım bedeli ve faizlerin zamanaşımı süresi hakkında, Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleriyle beş yıllık zamanaşımı uygulanır.

Bu Esasların 22’inci maddesi 4’üncü fıkrası gereğince, üyenin ticaret veya mesleği terk ettiği, tasfiye edilmiş olduğu, münfesih duruma düştüğü, vefat ettiği veya vergi kaydının silindiği hallerde üyeliğinin iptal edilmesi durumunda,

a) İptale esas alınan işlemin gerçekleştiği yılın ve sonraki yılın bedeli tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilmişse silinir.

b) Daha önceki yılların tahakkuk etmiş borçlarının takibi durdurulur, borcun zamanaşımına uğradığı yönünde GS1 Türkiye sistem kullanım bedeli takipleri hususunda yetkili avukatın olumlu görüşü üzerine, yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri onayıyla silinir. Ancak, tasfiye durumunda olduğu belirlenen üyeler için yasal süre içinde durum tespit edildiyse borçlar için tasfiye masasına başvurulur.

c) Zamanaşımı süresi dolmadan, üyenin mesleğe veya ticarete döndüğünün tespiti veya üyenin GS1 Türkiye sistem üyeliğine geri dönme talebinde bulunması halinde, zamanaşımına uğramamış borçları talep ve takip edilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçilmesine veya borçların yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin kullanım bedeli borçlarının ve gecikme faizlerinin affına ve/veya yeniden yapılandırılmalarına karar verebilir.

Üyeliğe Yeniden Kabul

Madde 26- Üyeliğini ticarete devam etmeme, imalatın durdurulması, numaranın kullanılmayacak olması gibi sebeplerle iptal ettiren firmalar, iptal tarihinden itibaren 12 ay içinde üyelik için yeniden başvuruda bulunmaları hallerinde; iptal edilen GS1 firma öneki yeniden tahsis edilerek üyelikleri devam ettirilir. Daha önce üyelik iptal taahhütnamesi vermiş olanlardan yeniden üyelik taahhütnamesi istenir. Bu durumda, GS1 Türkiye’ye karşı bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduklarının belgelenmesi istenir.

Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için üyeliği re’sen iptal edilenler, üyeliğinin devamını talep etmeleri halinde başvuruları yeni üyelik başvurusu gibi işlem görür. Bu durumda iptal edilen GS1 firma önekinin yeniden kendilerine tahsisi, söz konusu önekin başka üyeye tahsis edilmemiş olmasına bağlıdır.

Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle üyelikten çıkarılanların üyeliğe yeniden kabul başvurusunda bulunabilmesi için GS1 Türkiye’ye karşı bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu belgelemeleri istenir.

Önek(ler)in Farklı Üyelere Yeniden Tahsisi

Madde 27- Daha önce herhangi bir sebeple iptal edilen, üyelikten çıkarılanlar veya kendi isteğiyle çıkan üyelere tahsis edilmiş önekler haklı sebeplerin varlığı halinde başka bir üyeye tahsis edilebilir.

Bu tür bir talebin varlığı halinde; önek(ler) sahibinin, GS1 Türkiye’ye bildirdiği en son iletişim adresiyle iletişime geçilir. Adreste bulunulmaması ya da bildirim aldığı halde 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde devir işlemi prosedürleri uygulanır. Talep sahibi GS1 Türkiye sistem üyesi bir firma ise 14’üncü maddeye göre ek numara ücreti öder.

Para İadeleri

Madde 28- GS1 Türkiye sistem üyeliğine sehven giriş ücreti, kullanım bedeli veya benzeri ödemeleri fazla veya mükerrer olarak yapan kişiler para iadesi başvurusunda bulunabilirler ya da bir sonraki yıl kullanım bedelinden düşülmesini talep edebilirler.

Söz konusu başvuru için istenen belgeler:

a) Firmanın antetli kağıdına yazılmış para iade dilekçesi, (para iadesi yapılacak banka bilgilerinin yer alması gerekmektedir.)

b) İadesi istenen tutarın GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi hesabına geçtiğini gösterir banka dekont

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hizmetler

GS1 LEARN

Madde 29- Internet tabanlı GS1 LEARN eğitim programı, talepleri halinde GS1 Türkiye sistem üyelerinin kullanımına ücretsiz olarak açılır. Üye firmada çalıştığını belgeleyen kişilerin, GS1 LEARN’e erişimi ücretsiz sağlanır, üye firmada çalıştığını belgelemeyen kişilerden ise Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret talep edilir.

GS1 LEARN için internet üzerinden başvuruda bulunulur, erişim için gerekli şifre, kişinin başvuru esnasında verdiği e-posta adresine gönderilir.

GS1 GEPIR PREMIUM Üyeliği

Madde 30- GS1 GEPIR Sistemi aynı gün içinde aynı IP üzerinden bağlanarak 30 adet sorgu yapabilme imkanı tanımaktadır. GS1 GEPIR PREMIUM ile sistem üyelerine sınırsız GTIN, SSCC, GLN sorgulaması yapılabilmesi hakkı verilmiştir. GEPIR PREMIUM üyeliği için GS1 Türkiye sistem üyeliği şartı aranmamaktadır.

GS1 GEPIR PREMIUM hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan firmalar; bir dilekçe ve GS1 GEPIR PREMIUM başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile GS1 Türkiye İktisadi İşletmesi’ne başvuruda bulunabilirler.

Barkod Doğrulama

Madde 31- Talepleri halinde, sistem üyelerine ürün ambalajları üzerindeki EAN-8, EAN-13, ITF-14, GS1-128, GS1 Databar veya GS1 Datamatrix (Karekod) barkodları ve taşıma birimleri üzerindeki GS1-128 barkodları için barkod doğrulama hizmeti verilir.

Başvuru dilekçesine, incelenmesi talep edilen barkod(lar)ı taşıyan ürün ambalaj(lar)ı veya taşıma birimi etiket(ler)i ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin, incelenmesi talep edilen her bir barkod için ödendiğini gösterir banka dekontu eklenir. 7, 8, 9 veya 10 basamaklı önek tahsis edilen sistem üyelerinden, aynı yıl içinde gönderdikleri ilk üç adet barkod doğrulama talepleri için ücret talep edilmez.

GDSN

Madde 32 – Talep etmeleri halinde GS1 sistem üyesleri TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzunu kullanabilirler. Bunun için gerekli katılım anlaşması ile kullanıcı protokolünün imzalanması gerekmektedir.

Veri havuzu, üreticiler için ürün başına, perakende ve bilgi alan diğer üyeler için ürün –abonelik eşleşmesi başına ücretlendirilir.

ACTIVATE

Madde 33 – Activate; gerek üye firma/gerçek kişi tarafından ürünlere ilişkin ürün barkod numarası ve temel nitelik bilgilerinin girildiği gerekse ürüne ilişkin temel nitelik bilgilerinin girilmesine istinaden sistem tarafından otomatik GTIN (barkod numarasının) oluşturulduğu ve bu bilgiler doğrultusunda ürün barkod numarası ve bu numaryı taşıyan ürüne ilişkin temel nitelik bilgilerinin girildiği platformdur.

GS1 Türkiye, GTIN (barkod numarası) üretimini 08 Haziran 2020 itibariyle devreye almış olup; bu tarihten önce üyeye tahsis edilmiş GCP (Küresel Firma Önek Numarası) üzerinden oluşturulan barkod numaraları, ürün temel nitelik bilgileri ile birlikte sisteme kaydedilebilmekte; söz konusu tarihten sonra tahsis edilen GCPler için kaydetme ve sistem tarafından otomatik üretme özelliği sunulmaktadır.

GTIN üretimi hizmetinin devreye alınma tarihi olan 08 Haziran 2020 tarihinden sonra tahsis edilen GCPler için firmanın kendi oluşturduğu ürün barkod numarasını ürün nitelik bilgileri ile birlikte kaydetmesi ya da girdiği temel nitelik bilgilerine istinaden ürün barkod numarasının GS1 Türkiye tarafından oluşturulması ve atanması seçenekleri üye firmalara sunulmaktadır.

GS1 Türkiye tarafından atanan barkod numaralarının tekilliği veri tabanında kayıtlı olan barkod numaralarının kontrolüne dayanmakta olduğundan; bir numaranın tek bir ürün çeşidi üzerinde olması sorumluluğu tamamen firmaya aittir.

GS1 Türkiye Activate Hizmeti için üyelerden ücret talep edilmemektedir.

Verified by GS1

Madde 34 – Verified by GS1, firmaların ürünlerine ait GS1 kurallarına ve yönergelerine (GTIN Yönetim Standardında belirtildiği gibi) göre tahsis edilmiş tekil (Global Trade Item Number-GTIN) barkod numarasını diğer ticari ortakları tarafından doğrulanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Data-Out kapsamında ticaret ortaklar ile paylaşılan ürün nitelik bilgilerinin dijital pazarlarda ve perakendeci web sitelerinde yanıltıcı ürün detay bilgilerini azaltarak üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler arasında güven oluşturulması hedeflenmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Eklerde Yer Alan Belgeler ve Formlar

Madde 35- Bu Usul ve Esasların ekinde yer alan belgeler ve formların içeriğinde ve şeklinde, Vakıf Genel Müdürü’nün onayı ile değişiklik yapılabilir.

GS1 Türkiye ile Üyeler Arasındaki İhtilaflar

Madde 36- GS1 Türkiye ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar hakkında gerektiği takdirde GS1 Merkez Ofis’ten görüş istenir. Taraflar, GS1 Merkez Ofis görüşünü peşinen kabul ederler.

Yetki

Madde 37- GS1 Türkiye Vakfı, işbu Usul ve Esaslardaki hükümlerin uygulanmasında meydana gelebilecek her türlü duruma karşılık gerekli kararı ve tedbiri almaya tam yetkilidir.

Geçici Madde 1- TOBB-GS1 Türkiye Çalışma Esasları Talimatında Birlik Yönetim Kurulunun 23.03.2005 tarihli ve 1172 sayılı kararı ile yürürlüğe giren değişiklik gereğince, tarım sektöründe izlenebilirlik kapsamındaki üyeler, GS1 Merkez Ofis tarafından yürütülen UN Blue Number projesi başlayana kadar sistem kullanım bedelinden muaf tutulmaya devam olunur.

Yürürlük

Madde 38- Bu Usul ve Esaslar, Vakıf Yönetim Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Uygulama

Madde 39- Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu uygular.

Mevzuat metni tobb.org.tr’den alınmıştır. Son güncelleme: 17.11.2020 19.08